Stichting Valkenburg

”Verkopen die grond” – “Wacht even”, zegt de Stichting Valkenburg

“Voor dat mooie stukje grond kun je een hoop geld beuren”, zegt Avanti-bestuurder A tegen zijn collega B, wijzend naar de tennisbanen van Avanti.  “Als we dat nou verkopen kunnen we van de opbrengst een nieuw tennispark inrichten en de meeropbrengst onder elkaar verdelen”, antwoordt B. Om dit soort grappen te voorkomen is de Stichting Tennispark Valkenburg in het leven geroepen. Omdat menige Avantiaan deze ietwat duistere club niet goed kan plaatsen in het Avanti-universum, hieronder een poging tot verheldering.

Op 2 november 1955 werd voor notaris Schreurs te Nijmegen de Stichting Tennispark Valkenburg opgericht. Het doel van de stichting was de exploitatie van een tennispark aan de van Haapsstraat of elders zulks ter bevordering van de tennissport, aldus de statuten.

De achterliggende gedachte bij de keuze van een stichting was, dat deze als beheersvorm meer zekerheid bood bij het in stand houden en exploiteren van een tennispark dan een vereniging. Zoals we in de aanhef van dit stukje illustreren kunnen bij een vereniging de leden of passanten (korte-termijnleden) bij de waan van de dag bijvoorbeeld besluiten de grond en opstallen te verkopen en de opbrengst onderling te verdelen. Bij de stichtingsvorm kan dit niet omdat dit in strijd is met de statuten.

Vanaf de oprichting van de Stichting Valkenburg bestond er een nauw verband met de tennisvereniging Avanti. Dit blijkt duidelijk uit de bestuurssamenstelling van de Stichting indertijd. Het stichtingsbestuur bestond uit vijf leden, waarvan er drie ook lid waren van het bestuur van Avanti. Deze 3 leden waren de heren G. Postma, W. Verver en H. Vocking. De Stichting verhuurde de banen tegen kostprijs aan Avanti. In feite is dit op dit moment nog zo, alleen bepaalt Avanti zelf de prijs.

Op 20 december 1989 zijn de statuten van de stichting aangepast aan de huidige tijd en situatie. Een belangrijke verandering was de omschrijving van de doelstelling van de Stichting. Deze is nu omschreven als: “het in stand houden van het tennispark ten behoeve van de TV Avanti ’55”. Hiermee werd via de statuten de binding tussen Stichting en Avanti nogmaals onderstreept. Ook droeg de Stichting beheerstaken over aan Avanti.

Op 12 december 1994 legden Stichting Tennispark Valkenburg en TV Avanti’55 bovenstaande wijzigingen vast in een beheersovereenkomst die ook de wederzijdse rechten en verplichtingen regelde.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf leden. Het zittende Stichtingsbestuur benoemt rechtstreeks twee bestuursleden. Het bestuur van Avanti benoemt op bindende voordracht twee andere leden. En de aldus benoemde bestuursleden benoemen het vijfde lid. De huidige samenstelling van het stichtingsbestuur is: Josien van Geel (voorzitter) en Marianne Kalthoff (lid) namens Avanti.  De overige leden zijn: Maarten Baris (secretaris/penningmeester), Jan Ramakers (lid) en Ton de Beukelaer (lid).

Wij hopen  met deze toelichting enige duidelijkheid te hebben gebracht over geschiedenis, functie en nut van de Stichting Tennispark Valkenburg en de relatie met onze tennisvereniging.  Voor een onderhandse verkoop hoeven we dus niet te vrezen.

Namens Stichting Tennispark Valkenburg

Jan Berson
(voormalig penningmeester TV Avanti ’55 en voormalig voorzitter Stichting Tennispark Valkenburg)