ALV 2019

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 

Donderdag 21 februari 2019

Secretariaat

Postbus 1522

6501 BM Nijmegen 

Beste leden van tennisvereniging Avanti ‘55

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op donderdag 21 februari 2019 om 20.00 in het clubhuis. 

Voor de onderwerpen verwijzen wij u naar de bijgevoegde agenda. Het verslag van de vorige ledenvergadering staat op de site. Gelijk andere jaren staat het financieel jaaroverzicht op de agenda. Dit overzicht van 2018 wordt uiterlijk 2 weken voor de ALV gemaild aan alle leden met een emailadres. De leden zonder emailadres kunnen deze stukken opvragen bij het secretariaat. 

Belangrijk punten op de agenda is de presentatie van de plannen van de verschillende commissies en het investeringsprogramma voor de komende jaren. Ook staat de bestuurswisseling op de agenda. Lex Bouts is nu drie jaar voorzitter en hij heeft al vorig jaar aangegeven te willen stoppen. Tot op heden is er echter nog geen opvolging gevonden.  

Ter informatie:

Notulen ALV 8 feb 2018

Agenda ALV 2019

Balans 2018 H-D

Begroting 2019 Avanti H-D

Toelichting definitief jaarrekening 2018 en begroting 2019 do

verlies- en winstrekening Avanti 2018 H-D

Als u aanvullingen heeft op de agenda dan verzoeken wij deze uiterlijk 7 dagen voor de ledenvergadering schriftelijk bij het secretariaat in te dienen. Deze aanvulling op de agenda dient van tenminste vijf handtekeningen van stemgerechtigde leden te zijn voorzien.

In het geval dat u onverhoopt niet in de gelegenheid bent om de vergadering bij te wonen, wil het bestuur u informeren dat een lid voor 1 ander lid als gevolmachtigde kan optreden. Dit kan door het sturen van een email naar het secretariaat@avanti55.nl waarin u aangeeft wie u machtigt om te stemmen. 

Graag tot ziens op donderdag 21 februari 2019 op de ledenvergadering!!

Met vriendelijke groeten

Namens bestuur van Avanti’55

Dick Onderwater, secretaris