Extra ALV 7 maart

Verkiezing nieuwe bestuursleden!

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van een extra Algemene Ledenvergadering (ALV). De vergadering wordt gehouden op

maandag 7 maart 2016 om 21.00 uur in het clubgebouw.

Deze extra ALV staat geheel in het teken van de “Bestuursverkiezing”. Zoals u mogelijk weet zijn in de vorige ALV van 5 februari 2016 Marie-José van Weegen als voorzitter en Marianne Kalthoff als bestuurslid afgetreden. Korte tijd daarna heeft Lex Bouts zich bij het bestuur gemeld met het voorstel om voor een periode van 3 jaar de voorzittersrol binnen het bestuur te vervullen. Het bestuur is heel blij met dit voorstel en wil dit voorstel dan ook met groot genoegen voorleggen aan de leden.

Tussentijds is ook contact opgenomen met Peter van Campen: of hij wellicht ook tot het bestuur zou willen toetreden? Ook dat pakte positief uit: Peter wil toetreden tot het bestuur, waarmee we dan weer op volle sterkte komen. De voordracht van Peter van Campen als nieuw bestuurslid wil het bestuur eveneens heel graag ter goedkeuring aan haar leden voorleggen.

Eventuele andere kandidaten of tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk bij het bestuur melden. Hiervoor geldt dat de aanmelding moet voorzien zijn van tenminste vijf handtekeningen van stemgerechtigde leden en een ondertekende bereidverklaring van de betrokken kandidaat.

In het geval dat u onverhoopt niet in de gelegenheid bent om de vergadering bij te wonen, wil het bestuur u informeren dat het uitbrengen van uw stem bij (schriftelijke) volmacht is toegestaan. Een lid kan voor 1 ander lid als gevolmachtigde optreden. Dit kan door het sturen van een email naar bestuur@avanti55.nl waarin u aangeeft wie u machtigt om namens u te stemmen.